Vitajte na oficialnej stranke obce K r t o v c e.

   Z histórie obce: 

Obec Krtovce sa nachádza v regióne stredného Ponitria, ktorú vypĺňa Nitrianska pahorkatina tvorená predovšetkým mocnými sprašovými nánosmi. Prvá písomná zmienka o obci Krtovce je z roku 1156, keď sa ostrihomský arcibiskup Martýrius rozhodol zriadiť oltár ku cti Panny Márie v katedrálnom chráme a na jeho údržbu určil desiatok zo 70-tich dedín vo svojej diecéze. Vyberači desiatku potom obišli dediny a zaznamenali aj ich mená. Krtovce (Kortous) patrili k tým menším sídlam. 
Zaujímavým problémom sa ukazuje vysvetlenie motivácie, ako vznikol starobylý názov dediny. Prvú možnosť predstavuje prímenie jej šľachtického vlastníka, podľa ktorého dostala názov aj jemu patriaca osada. Pôvodne názov zrejme znel Krtovci t.j. ľudia patriaci Krtovi. Druhým menej preavdepodobným, sa stal názor, že v dedine bolo veľa krtov. Krtovce boli najneskôr od 12.str. šľachtickým majetkom, patrili blatnicko-novosadskej vetve Poznanovcov. Po úmrtí posledného šľachtica z vetvy pripadlo časť územia Krtoviec(ktorý sa nazýval Opatovce , inak nazývané Krtovce) najstaršiemu benediktínskemu kláštoru na území dnešného Slovenska, na Zobore.
V roku 1531 boli  Krtovce (nazývané Krkowtz) celé vypálené Turkami. Dedina sa len pomaly vzmáhala, v obci žilo v roku 1598 približne 200 obyvateľov. V r. 1753 sa obec hlásila k slovenskej národnosti a komisia napočítala, 13 roľníckych rodín, 1 želiarska, podželiari, prenájomcovia (výčapu, mlynov), sluhovia.

 

   Pamiatky obce:  Kaplnka pôvodne renesančná, v roku 1878 pseudorománsky prestavaná.

 

 

 

NOVINKY

Autobusové zastávky

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Stratégia CLLD: Stratégia CLLD OZ Radošinka
Kód výzvy: IROP-CLLD-Q545-512-001
Kód žiadosti o príspevok: IROP-CLLD-Q545-512-001-003
Cieľ : Hlavným cieľom projektu je rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti dopravného prepojenia a dostupnosti sídel prostredníctvom modernizácie infraštruktúry - 3 zastávok autobusovej dopravy v obci Krtovce
Celý článok

Zámer o predaji pozemku na výstavbu bytových domov

Obec Krtovce zverejňuje podľa § 9a ods.1 písmeno a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon o majetku obcí") zámer predať pozemok v katastri obce Krtovce, vedený na Okresnom úrade v Topoľčanocj, katastrálny odbor, pre obec a katastrálne územie Krtovce na LV č. 155 a to:

- par. reg. KN-C č. p.: 160/2 ostatná plocha o výmere 3278 m2 v celosti formou obchodnej verejnej súťaže stavebný pozemok na výstavbu 2 bytových domov v celosti.

 

Zverejnenie zámeru obce

Celý článok

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Krtovce

OZ v Krtovciach v zmysle ustanovenia § 18a ods.2 zákona č. 369/1990o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Uznesenia č. 33/2023                                                                             v y h l a s u j e 

 voľbu hlavného kontrolóra Obce Krtovce a určuje deň ich konania na 28.8.2023 v priestoroch Obecného úradu Krtovce č.2, na zasadnutí obecného zastupiteľstva

Vyhlásenie voľby HK

Celý článok

Trojzber odpadu

Dňa 10.5.2023 sa v obci Krtovce uskutoční vrecový trojzber-  plasty + kovy + tetrapaky. Prosíme občanov, aby si žlté vrecia  s odpadom vyložili pred svoje domy. Následne 11.5.2023 v skorých ranných hodinách sa uskutoční vrecový zber papiera, tým istým spôsobom.

Celý článok

OZNAM

Vážení občania,

 

Obecný úad v Krtovciach pristupuje k uzatvoreniu hlavnej brány vedúcej na miestny cintorín v dôsledku toho, že cudzí ľudia nosia stavebný odpad a iný odpad do veľkokapacitného kontajnera. Brána bude otvorená vždy v čase svätej omše (utorok a nedeľu) a po skončení omše sa zatvorí. Pre návštevníkov, ktorí potrebujú urobiť akékoľvek úpravy na svojich hrobových miestach, v čase keď bude brána zatvorená, sa kľúč vydá po telefonickom nahlásení p. starostovi.

                                                                Tel. kontakt  0918/395 528      Za pochopenie ďakujeme !

Celý článok

Zmeny v odvoze triedeného zberu odpadu od 1.4.2023

Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. zavádza  od 1.4.2023 z m e n y  v separovaní odpadu:                                                                                           PAPIER -  sa bude separovať do plastových vriec (tak ako plasty) a odvážať sa bude priamo spred každej domácnosti v intervaloch, ktoré Vám obec oznámi. Pred prvým zberom papiera Vám v najbližších dňoch  obec zabezpečí plastové vrecia a potom ich budete dostávať výmenou plného za prázdny .

         PLASTY, TETRAPAKY, Obaly z KOVU - sa budú separovať spolu - do jedného vreca . Zanikne samotný zber plastu, kovov, tetrapakov a vznikne spoločný trojzber.

informacia-k-triedeniu-odpadov-od-1.4.2023.

Celý článok