Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Stratégia CLLD: Stratégia CLLD OZ Radošinka
Kód výzvy: IROP-CLLD-Q545-512-001
Kód žiadosti o príspevok: IROP-CLLD-Q545-512-001-003
Cieľ : Hlavným cieľom projektu je rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti dopravného prepojenia a dostupnosti sídel prostredníctvom modernizácie infraštruktúry - 3 zastávok autobusovej dopravy v obci Krtovce