Upratovanie kostola

Upratovanie kostola od 28.11.2020 - 3.4.2021