OZNAM- Zmeny v daňových povinnostiach

Obecný úrad žiada verejnosť, aby do konca januára 2022 nahlásili na tunajší Obecný úrad akékoľvek zmeny v daňových skutočnostiach, zmena vlastníka nehnuteľnosti, pôdy, úhyn alebo kúpu psa. Po tomto termíne sa nebude prihliadať na dané skutočnosti.