Obchodná verejná súťaž

Obec Krtovce zverejňuje podmienky Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku č. par. reg. KN-C číslo:  160/2 , ostatná plocha,  v katastri Krtovce, vyhlásenú podľa § 281 až 288 Obchodného  zákonníka v znení neskorších predpisov.

Obchodná verejná súťaž.pdf

Zverejnenie zámeru obce (1).pdf