Vitajte na oficialnej stranke obce K r t o v c e.

   Z histórie obce: 

Obec Krtovce sa nachádza v regióne stredného Ponitria, ktorú vypĺňa Nitrianska pahorkatina tvorená predovšetkým mocnými sprašovými nánosmi. Prvá písomná zmienka o obci Krtovce je z roku 1156, keď sa ostrihomský arcibiskup Martýrius rozhodol zriadiť oltár ku cti Panny Márie v katedrálnom chráme a na jeho údržbu určil desiatok zo 70-tich dedín vo svojej diecéze. Vyberači desiatku potom obišli dediny a zaznamenali aj ich mená. Krtovce (Kortous) patrili k tým menším sídlam. 
Zaujímavým problémom sa ukazuje vysvetlenie motivácie, ako vznikol starobylý názov dediny. Prvú možnosť predstavuje prímenie jej šľachtického vlastníka, podľa ktorého dostala názov aj jemu patriaca osada. Pôvodne názov zrejme znel Krtovci t.j. ľudia patriaci Krtovi. Druhým menej preavdepodobným, sa stal názor, že v dedine bolo veľa krtov. Krtovce boli najneskôr od 12.str. šľachtickým majetkom, patrili blatnicko-novosadskej vetve Poznanovcov. Po úmrtí posledného šľachtica z vetvy pripadlo časť územia Krtoviec(ktorý sa nazýval Opatovce , inak nazývané Krtovce) najstaršiemu benediktínskemu kláštoru na území dnešného Slovenska, na Zobore.
V roku 1531 boli  Krtovce (nazývané Krkowtz) celé vypálené Turkami. Dedina sa len pomaly vzmáhala, v obci žilo v roku 1598 približne 200 obyvateľov. V r. 1753 sa obec hlásila k slovenskej národnosti a komisia napočítala, 13 roľníckych rodín, 1 želiarska, podželiari, prenájomcovia (výčapu, mlynov), sluhovia.

 

   Pamiatky obce:  Kaplnka pôvodne renesančná, v roku 1878 pseudorománsky prestavaná.

 

 

 

NOVINKY

Zmeny v odvoze triedeného zberu odpadu od 1.4.2023

Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. zavádza  od 1.4.2023 z m e n y  v separovaní odpadu:                                                                                           PAPIER -  sa bude separovať do plastových vriec (tak ako plasty) a odvážať sa bude priamo spred každej domácnosti v intervaloch, ktoré Vám obec oznámi. Pred prvým zberom papiera Vám v najbližších dňoch  obec zabezpečí plastové vrecia a potom ich budete dostávať výmenou plného za prázdny .

         PLASTY, TETRAPAKY, Obaly z KOVU - sa budú separovať spolu - do jedného vreca . Zanikne samotný zber plastu, kovov, tetrapakov a vznikne spoločný trojzber.

informacia-k-triedeniu-odpadov-od-1.4.2023.

Celý článok

Informačné tabule

Obec Krtovce s finančnou podporu Nitrianskeho samosprávneho  kraja zakúpilo informačné tabule, ktoré majú slúžiť k lepšej orientácii v obci. Jedná sa o informačnú tabuľu inštalovanú v miestnej časti Nový Dvor , úradnej  inf. tabule a infač. tabule hrobových miest na evanjelickom cintoríne.

Celý článok

Workoutové ihrisko

Vážení občania,

OFK Krtovce a Obec Krtovce  s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja zakúpili workoutové stroje,inštalované na futbalovom štadióne, ktoré majú slúžiť všetkým obyvateľom obce rozvíjaťzdravý životný štýl. Prosíme o hospodárne zaobchádzanie, aby mohli dlho plniť svoju  funkciu.

Celý článok

Nové fitness stroje

Obec Krtovce vďaka podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) mohla realizovať projekt nákupu a inštalácie interiérových fitness strojov v budove Kultúrneho domu v obci Krtovce. Fitness stroje, ktoré sa mohli nakúpiť, pomáhajú všetkým obyvateľom obce naprieč všetkým generáciám občanov, udržiavať zdravý životný štýl, rozvíjať šport a samozrejme stretnúť sa pri športe v rámci aktivít, ktorá sú prospešné pre naše zdravie. Vďaka   podpore NSK sa môžu naši obyvatelia bez rozdielu veku  motivovať navzájom a pestovať zdravý životný štýl. Za prevádzku bude zodpovedná Obec Krtovce, zapísaním sa v prezenčnej listine a po zaplatením manipulačného poplatku na el. energiu 1 €, aby sme tak zabezpečili hospodárne nakladanie s majetkom obce.

 

 


 

 

Celý článok