Archív článkov

Hodová zábava

Pozývame Vás na Hodovú zábavu s DJ Marekom dňa 7.10.2023 v Kultúrnom dome v Krtovciach so začiatkom o 20:00 hod.  Vstupné 3 € s welkome drinkom a bohatou tombolou Hodová zábava.
Celý článok

Obchodná verejná súťaž

Obec Krtovce zverejňuje podmienky Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku č. par. reg. KN-C číslo:  160/2 , ostatná plocha,  v katastri Krtovce, vyhlásenú podľa § 281 až 288 Obchodného  zákonníka v znení neskorších predpisov. Obchodná verejná súťaž.pdf Zverejnenie zámeru obce...
Celý článok

Zabezpečenie vyzdvihnutia liekov

 Obec Krtovce v spolupráci s občianskym združením Medicamentum zabezpečilo službu bezplatného dovozu liekov na predpis až k dverám Vášho domu. V prípade záujmu o bezplatný dovoz liekov pre Vás alebo Vášho rodinného príslušníka kontaktujte bezplatnú linku 0800 609 609, alebo sa prihláste na...
Celý článok

Poďakovanie

Starosta obce Juraj Oravec chce poďakovať všetkým sponzorom, poslancom OZ , pracovníkom obecného úradu za sponzorské dary a pomoc pri organizovaní 4. ročníka súťaže vo varení gulášu. Vážime si vašu štedrosť a účasť na verejných podujatiach.
Celý článok

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Na obec Krtovce bolo doručené Rozhodnutie o umiestnení stavby "PE Krtovce 5 RD, NNK" na pozemkoch parc. reg. "C" č. 248/65, 248/62, 238/2, 239/2 , "E" č. 238/1, 239/1 líniová stavba v kat. území Krtovce,  formou verejnej vyhlášky. Rozhodnutie  o umiestnení stavby.
Celý článok

Určenie volebnej miestnosti a okrsku

V súvislosti s konaním volieb do NR SR, ktoré sa budú konať dňa 30.9.2023 starosta obce určuje: - počet volebných okrskov : 1 volebný okrsok - volebná miestnosť: Budova Kultúrneho domu súp. č. 2 v Krtovciach Určenie volebnej miestnosti a okrsku
Celý článok