Vitajte na oficialnej stranke obce K r t o v c e.

   Z histórie obce: 

Obec Krtovce sa nachádza v regióne stredného Ponitria, ktorú vypĺňa Nitrianska pahorkatina tvorená predovšetkým mocnými sprašovými nánosmi. Prvá písomná zmienka o obci Krtovce je z roku 1156, keď sa ostrihomský arcibiskup Martýrius rozhodol zriadiť oltár ku cti Panny Márie v katedrálnom chráme a na jeho údržbu určil desiatok zo 70-tich dedín vo svojej diecéze. Vyberači desiatku potom obišli dediny a zaznamenali aj ich mená. Krtovce (Kortous) patrili k tým menším sídlam. 
Zaujímavým problémom sa ukazuje vysvetlenie motivácie, ako vznikol starobylý názov dediny. Prvú možnosť predstavuje prímenie jej šľachtického vlastníka, podľa ktorého dostala názov aj jemu patriaca osada. Pôvodne názov zrejme znel Krtovci t.j. ľudia patriaci Krtovi. Druhým menej preavdepodobným, sa stal názor, že v dedine bolo veľa krtov. Krtovce boli najneskôr od 12.str. šľachtickým majetkom, patrili blatnicko-novosadskej vetve Poznanovcov. Po úmrtí posledného šľachtica z vetvy pripadlo časť územia Krtoviec(ktorý sa nazýval Opatovce , inak nazývané Krtovce) najstaršiemu benediktínskemu kláštoru na území dnešného Slovenska, na Zobore.
V roku 1531 boli  Krtovce (nazývané Krkowtz) celé vypálené Turkami. Dedina sa len pomaly vzmáhala, v obci žilo v roku 1598 približne 200 obyvateľov. V r. 1753 sa obec hlásila k slovenskej národnosti a komisia napočítala, 13 roľníckych rodín, 1 želiarska, podželiari, prenájomcovia (výčapu, mlynov), sluhovia.

 

   Pamiatky obce:  Kaplnka pôvodne renesančná, v roku 1878 pseudorománsky prestavaná.

 

 

 

NOVINKY

Zber jedlých olejov a tukov

Obec Krtovce od 27.2.2024   bude celoročne zabezpečovať zber prepálených  jedlých olejov a tukov od našich občanov v priestoroch Kultúrneho domu obce Krtovce. Za každé 4 litre prepáleného oleja alebo tuku Vám pracovníci OcÚ v čase úradných hodín dajú 1 liter nového oleja.

Celý článok

Oznámenie o strategickom dokumente zlepšenie kvality ovzdušia

Na Obec Krtovce bol doručený  dokument "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj".

 Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj“ je zverejnené na webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-na-zlepsenie-kvality-ovzdusia-pre-zonu-nitriansky-kraj Uvedený strategický dokument podlieha posudzovaniu podľa zákona.

NR_KRAJ_-Oznámenie_o_strategickom_dokumente_PZKO.

Celý článok

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností - OZNÁMENIE

Vážení občania,

 V prípade, ak ste v priebehu uplynulého roka nadobudli nehnuteľnosť a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. decembra 2023, je vašou povinnosťou do 31. januára 2024 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností (z bytov, nebytových priestorov, pozemkov a stavieb alebo ste nadobudli  psa).

V prípade, že ste sa stali vlastníkom, užívateľom  nehnuteľnosti alebo nastala zmena využitia stavby, výmery či druhu pozemku, alebo vaše vlastníctvo,  nájom či užívanie nehnuteľnosti zaniklo, alebo prišlo k úhynu psa musíte podať čiastkové priznanie. Pripomíname, že správcom dane z nehnuteľností je miestny obecný  úrad prislúchajúci k miestu, kde sa nehnuteľnosť nachádza, alebo domácnosť kde sa pes nachádza.

Samozrejme, ak v priebehu roka 2023 nedošlo k  žiadnym zmenám, daň sa automaticky vyrubí podľa údajov z posledného podaného priznania. Žiadosť o oslobodenie  dane , alebo odpostuenie od platenia TKO je taktiež potrebné podať do 31. januára 2024. Žiadosť o oslobodenie od platenia TKO je potrebné dokladať každý rok aj s povinnými  uplatňujúcimi dokladmi, inak k oslobodenie od platenia neprináleží.

OZNÁMENIE OBCE K PODANIU DAŇOVÉHO PRIZNANIA.

 

 

Celý článok