Zámer prevodu nehnuteľnosti majetku hodný osobitého zreteľa

Obec Krtovce v nadväznosti  na §9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. zerejňuje zámer prevodu nehnuteľnosti majetku Obce Krtovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa .

ososbitný zreteľ.zámenná zmluva