Zámer obce

Obec Krtovce zverejňuje zámer obce zameniť pozemok KN-E  parc. č. 129/2 za pozemok KN-E č. 93 v podiele 7/12 z dôvodu osobitného zreteľa.

Prenos pozemku