Zámer o predaji pozemku na výstavbu bytových domov

Obec Krtovce zverejňuje podľa § 9a ods.1 písmeno a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon o majetku obcí") zámer predať pozemok v katastri obce Krtovce, vedený na Okresnom úrade v Topoľčanocj, katastrálny odbor, pre obec a katastrálne územie Krtovce na LV č. 155 a to:

- par. reg. KN-C č. p.: 160/2 ostatná plocha o výmere 3278 m2 v celosti formou obchodnej verejnej súťaže stavebný pozemok na výstavbu 2 bytových domov v celosti.

 

Zverejnenie zámeru obce