Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania spojeného s územným konaním

Na Obec Krtovce bola doručená Verejná vyhláška o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním a upustenie od ústneho konania pani Natálie Matejov Oravcovej, Streďansk 2536/43, 955 01 Topoľčany k žiadosti o stavebné povolenie na stavbu Rodinnéhodomu na pozemu parc. V 9/1, 9/5 17/2 v kat. území Krtovce

Verejná vyhláška - stavebné konanie.