Oznámenie o strategickom dokumente zlepšenie kvality ovzdušia

Na Obec Krtovce bol doručený  dokument "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj".

 Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj“ je zverejnené na webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-na-zlepsenie-kvality-ovzdusia-pre-zonu-nitriansky-kraj Uvedený strategický dokument podlieha posudzovaniu podľa zákona.

NR_KRAJ_-Oznámenie_o_strategickom_dokumente_PZKO.