Obchodná verejná súťaž

Obec Krtovce zverejňuje podmienky vyhlásenej  Obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku par. č. KN-C 160/2, kataster Krtovce vo výmere 3278 m2, zapísanej na LV 155

Obchodná verejná súťaž- 2. kolo.