Daňové priznanie k dani z nehnuteľností - OZNÁMENIE

Vážení občania,

 V prípade, ak ste v priebehu uplynulého roka nadobudli nehnuteľnosť a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. decembra 2023, je vašou povinnosťou do 31. januára 2024 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností (z bytov, nebytových priestorov, pozemkov a stavieb alebo ste nadobudli  psa).

V prípade, že ste sa stali vlastníkom, užívateľom  nehnuteľnosti alebo nastala zmena využitia stavby, výmery či druhu pozemku, alebo vaše vlastníctvo,  nájom či užívanie nehnuteľnosti zaniklo, alebo prišlo k úhynu psa musíte podať čiastkové priznanie. Pripomíname, že správcom dane z nehnuteľností je miestny obecný  úrad prislúchajúci k miestu, kde sa nehnuteľnosť nachádza, alebo domácnosť kde sa pes nachádza.

Samozrejme, ak v priebehu roka 2023 nedošlo k  žiadnym zmenám, daň sa automaticky vyrubí podľa údajov z posledného podaného priznania. Žiadosť o oslobodenie  dane , alebo odpostuenie od platenia TKO je taktiež potrebné podať do 31. januára 2024. Žiadosť o oslobodenie od platenia TKO je potrebné dokladať každý rok aj s povinnými  uplatňujúcimi dokladmi, inak k oslobodenie od platenia neprináleží.

OZNÁMENIE OBCE K PODANIU DAŇOVÉHO PRIZNANIA.