NOVINKY

Obec Krtovce zvereňuje schválený rozpočet na roky 2021 -2023

rozpočet 2021 - 2023

Obec Krtovcer zverejňuje schválené VZN č. 01/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 7.12.2020 VZN č. 01-2021 miestnom poplatku za komunálne odpady

Obec Krtovce zverejňuje nový kalendár zvozu odpadu na 1.polrok 2021

Zvoz odpadu na 1.polrok 2021

Obecný úrad v Krtovciach oznamuje verejnosti, že na tunajší obecný úrad Krtovce bola doručená žiadosť o súhlas na výrub drevín v obci Veľké Ripňany, katastrálne územie Behynce

Informácia-o-správnom-konaní výrub-dreviny