Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Krtovce

OZ v Krtovciach v zmysle ustanovenia § 18a ods.2 zákona č. 369/1990o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Uznesenia č. 33/2023                                                                             v y h l a s u j e 

 voľbu hlavného kontrolóra Obce Krtovce a určuje deň ich konania na 28.8.2023 v priestoroch Obecného úradu Krtovce č.2, na zasadnutí obecného zastupiteľstva

Vyhlásenie voľby HK