Verejná vyhlška - stavebné povolenie

Na Obec Krtovce bola doručená dňa14.5.2024 Verejná vyhláška - Stavebné povolenie stavebníčky Natálie Matejov Oravcovej na stavbu rodinného domu pozemku par. reg. C 9/1, 9/5, 17/2 v kat. území Krtovce

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie.