Oznámenie - ústne pojednávanie

Na Obec Krtovce bolo doručené oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny na poz. reg. CKN par. č. 4/2, katastrálne územie Krtovce.

Oznámenie o začatí konania - výrub stromu.