Návrh VZN

Obec Krtovce zverejňuje návrh VZN č. 02/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k pripomienkovaniu. Občania môžu svoje pripomienky podať ústne na OCÚ v Krtovciach v čase úradných hodín alebo písomne na e-mail: obeckrtovce@azet.sk. VZN k nahliadnutiu: Návrh VZN č. 02-2020 miestnom poplatku za komunálne odpady