PREVÁDZKOVÝ    PORIADOK    POHREBISKA

 OBCE  Krtovce

     Prevádzkový poriadok bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Krtovciach

     dňa 14.12. 2011, uznesenie č. 9/2011  bod 2, písm. c./  a VZN   č. 1/ 2011  a nadobúda

     činnosť po uplynutí 15 dní od jeho zverejnenia  na  úradnej tabuli.

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Krtovce v zmysle § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. f) a g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve /ďalej len zákon/ vydáva pre územie obce Krtovce  toto

 

                                     Všeobecne záväzné nariadenie   č. 2/2011

 

 

ktorým  vydáva

 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA OBCE  Krtovce

 

 

 

§ 1

Predmet úpravy

 

1. Tento prevádzkový poriadok pohrebiska obce Krtovce  /ďalej len Prevádzkový poriadok/

    upravuje rozsah služieb na pohrebisku, povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska, povinnosti

   nájomcu hrobového miesta, povinnosti návštevníkov pohrebiska, užívanie hrobového

   miesta, výpoveď nájomnej zmluvy, prístup pohrebiska verejnosti, ukladanie ľudských

   pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov, plán hrobových miest, evidenciu pohrebiska,

   dĺžku tlecej doby, spôsob nakladania s odpadmi, práce na pohrebisku, podmienky vstupu

   pohrebnej služby na pohrebisko, dozor, priestupky, cenník služieb a ochranu osobných

   údajov.  

 

 

§ 2

Prevádzkovateľ pohrebiska

 

  1. Pohrebisko prevádzkuje :

      Obec Krtovce,  IČO : 00310611

            /ďalej len prevádzkovateľ/

 

 

§ 3

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku

 

1.  Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:

a)      vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,

b)      vykonávanie exhumácie,

c)      vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,

d)      správu pohrebiska,

e)      správu domu smútku,

f)       údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.

 

2.  Práce uvedené v § 3 ods. 1 písm. a) a b) môže vykonávať prevádzkovateľ pohrebnej služby  

     na základe zmluvy prevádzkovateľa s obstarávateľom pohrebu (príloha č.2 tohto VZN).

    

 

 

§ 4

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

 

1.  Prevádzkovateľ  je povinný:

      a) prevziať ľudské pozostatky, ak je úmrtie doložené listom o prehliadke  mŕtveho a 

          štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku  mŕtveho 

          alebo pasom pre mŕtvolu. Ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania

          trestného činu, prevádzkovateľ pohrebiska prevezme ľudské pozostatky len                         

          s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom konaní. Ľudské ostatky prevezme             

          prevádzkovateľ  po preukázaní splnenia podmienok uvedených v § 19  ods. 7 až  8

          zákona,

     b)  viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska podľa § 17  

          ods. 4 zákona,

     c) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom  obrade umožniť

         účasť cirkví a  iných osôb v  súlade s  prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,

     d) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19 zákona,

     e) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1 zákona,

     f) dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa 19 ods. 3 zákona,

     g) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1 zákona,

     h) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22 zákona,

     i) nakladať s odpadmi v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch,

     j) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,

     k) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb,

     l) umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie  

       pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.

 

 

 

§ 5

Povinnosti nájomcu hrobového miesta

 

1.  Nájomca hrobového miesta je povinný:

     a) dodržiavať ustanovenia Prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinnosti nájomcu  

         hrobového miesta,

     b)  užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,

     c)  udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,

     d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi všetky zmeny údajov, ktoré sú   

         potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona,

     e)  udržiavať  poriadok na pohrebisku.

 

2. Zakazuje sa nájomcovi hrobového miesta:

    a)  vysádzať stromy a ostatné dreviny na pohrebisku bez písomného súhlasu  

        prevádzkovateľa,

    b)  umiestňovať lavičky  na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa,  

       

3. Ak prevádzkovateľ zistí nedostatky, vyzve oprávneného, aby ich v primeranej 

    lehote odstránil. Ak sa tak nestane, urobí prevádzkovateľ potrebné opatrenia na 

    náklady porušovateľov.

 

 

 

 

 

§ 6

Povinnosti návštevníkov pohrebiska

 

1.  Návštevníci pohrebiska a domu smútku sú povinní dodržiavať tento Prevádzkový

     poriadok, zákon o pohrebníctve  a pokyny prevádzkovateľa.

 

2.  Návštevníci pohrebiska sú povinní:

a)      na pohrebisku správať sa spôsobom, ktorý nenarušuje pietu a dôstojnosť miesta,

b)      dbať o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia verejnému záujmu.

 

3. Návštevníkom pohrebiska sa zakazuje:

a)      vjazd motorových vozidiel a motocyklov na pohrebisko bez  súhlasu prevádzkovateľa,

b)      fajčiť na pohrebisku,

c)       požívať alkoholické nápoje,

d)      odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,

e)      vodiť psov na pohrebisko,

f)        robiť hluk na pohrebisku,

g)      neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta.

 

 

§ 7

Užívanie hrobového miesta

 

1.   Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorá musí mať   

      písomnú formu. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná

      skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku. /príloha č.2/

 

2.   Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové 

      miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov .

 

3.   Nájomné je povinný nájomca hrobového miesta uhradiť prevádzkovateľovi, pri uložení 

      ľudských pozostatkov do hrobu, na celú tleciu dobu. Ďalšie nájomné, ak nie sú do hrobu

      uložené ľudské pozostatky,  je  povinný nájomca  hrobového miesta uhradiť  na dobu 10

      rokov.

 

4.   Právo užívať hrobové miesto môže s písomným súhlasom  nájomcu previesť na inú osobu

      iba prevádzkovateľ.

 

5.   Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy  

      osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá.

      Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného

      roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

 

6.  Prevádzkovateľ je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup   

     k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem  

     prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska.

     O takomto pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ povinný

     bezodkladne písomne informovať nájomcu.

 

 

 

§ 8

Výpoveď nájomnej zmluvy

 

1.  Prevádzkovateľ je povinný písomne vopred upozorniť nájomcu:

     a) že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím   

         tejto lehoty,

    b) na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má

       hrobové miesto zrušiť.

                                                                            

2. Prevádzkovateľ  nájomnú zmluvu vypovie, ak

    a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,

    b) sa pohrebisko zruší,

    c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.

 

3. Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v § 8 ods. 2 písm. a)

    a b) musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady

    preložiť ľudské  ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.

 

4. Ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v § 8 ods. 2 písm. a)

    a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej 3 mesiace predo

    dňom, keď sa ma hrobové miesto zrušiť; ak nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu,

    uverejní túto informáciu na vývesnú tabuľu umiestnenú na pohrebisku.

 

5. Ak nájomná zmluva bola vypovedaná z dôvodu uvedeného v § 8 ods. 2 písm. c) a nájomca

    je známy, je prevádzkovateľ povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do 2 mesiacov

    po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené. Výpovedná lehota uplynie jeden rok

    odo dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ  vyzve nájomcu, aby najneskôr do jedného

    roka odstránil príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí      

    výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.

 

6. Ak prevádzkovateľ  vypovie nájomnú zmluvu  z dôvodu uvedeného v § 8 ods. 2. písm. c)

    a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na vývesnej tabuli

    umiestnenej na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo

    nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na

    hrobovom mieste s označením, že ide o  trojročné uloženie, počas  ktorého sa môže

    nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za

    opustenú vec.

 

7. Ak prevádzkovateľ postupuje podľa § 8 odsekov 5 a 6, musí zabezpečiť obrazovú      

    dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušného hrobu.

 

 

§ 9

Prístup pohrebiska verejnosti

 

1.  Pohrebisko je prístupné pre verejnosť a prevádzkovateľov pohrebných a kamenárskych

     služieb počas prevádzkovej doby denne od  06.00 – 21.00 hod.

 

2.  Počas dní Pamiatky zosnulých   t.j. od 1.novembra do 3. novembra je pohrebisko  otvorené

     od 06.00 - 22.00 hod.

 

3.  Každý návštevník je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko opustiť bez

     osobitného upozornenia.

 

4.  Dom smútku je prístupný, za účelom uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských

     ostatkov do chladiaceho zariadenia  po  splnení podmienok uvedených v § 4  v odseku 1)    

     v pracovných dňoch v čase  od 08,00 – 16,00  hod.  alebo podľa dohody  

      s prevádzkovateľom.

 

5.  Dom smútku je pre verejnosť prístupný  od   9,00 hod. v deň pohrebu, na základe

     požiadavky pozostalých i v inom čase po dohode s prevádzkovateľom.

 

6.  Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko a domu smútku dovolený len sprievode

     dospelých osôb.

 

7.  Motorovými vozidlami a inými dopravnými prostriedkami sa môže na pohrebisko 

     vchádzať  iba s  povolením prevádzkovateľa, s výnimkou zdravotne

     postihnutých občanov.

 

 

 

§ 10

Ukladanie ľudských pozostatkov    

a exhumácia ľudských ostatkov     

 

1. Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov  do zeme na pohrebisku.

 

2. Spopolnené ostatky sa ukladajú na mieste pohrebiska určenom prevádzkovateľom.

 

3. Miesto, kde majú byť uložené ľudské pozostatky  alebo urna určí prevádzkovateľ

     po dohode s obstarávateľom  pohrebu alebo s pozostalými.

 

4. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 96

    hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, mŕtveho

    možno ihneď pochovať; to neplatí, ak bola pitva nariadená v trestnom konaní, ľudské

    pozostatky možno pochovať za podmienok uvedených v osobitnom predpise.

 

5. Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v chladiacom zariadení , sa musia pochovať do 14 dní

    od úmrtia okrem prípadov uvedených v § 8 ods.4 pism. h) zákona.

 

6. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:

    a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre dieťa  

        mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,

    b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,

    c)  bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,

    d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť uložená do hrobu a zasypaná  skyprenou

         zeminou vo výške  minimálne 1,2 m,

    e) pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské

         pozostatky, ak je ich možné  umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských      

         ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou  bude najmenej 1 m.

 

7.  Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.

 

8.  Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na

      a)  príkaz sudcu alebo prokurátora alebo,

      b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo  blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije,  

           alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.

 

9.  Žiadosť na exhumáciu ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby musí mať písomnú  

     formu a musí  obsahovať:

      a)  vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred   

           uplynutím tlecej doby,

      b)  list o prehliadke  mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,

      c)   nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky

           uložené na inom pohrebisku,

      d)  identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorá ľudské ostatky prevezie.

 

10.  Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

 

11.  Výkopové práce súvisiace s pochovávaním a exhumáciou vykonáva prevádzkovateľ

       pohrebnej služby, ktorý je povinný zabezpečiť bezpečnostné a hygienické podmienky.

 

 

 

§ 11

                                                           Plán hrobových miest

 

1 . Plán hrobových miest  sa nachádza u prevádzkovateľa, ktorý sa vedie v elektronickej

     podobe.

 

 

§ 12

Evidencia pohrebiska   

 

 

1.   Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu pohrebiska v členení:

         a) evidencia hrobových miest,

         b) evidencia prevádzkovania pohrebiska.

 

2.  Evidencia hrobových miest musí obsahovať :

         a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom

             mieste,

         b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením

             hrobového miesta a hĺbky pochovania,

         c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do

             hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,

        d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba,

             názov obce, ak je nájomcom obec,

        e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,

        f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,

        g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna

            pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový

            hrob,

        h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského

            plodu.

 

3.  Evidencia prevádzkovania pohrebiska musí obsahovať údaje o

        a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,

        b) zrušení pohrebiska.

 

4.  Zákaz pochovávania:

        a) ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí

           alebo kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej

           správy,

         b) na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do zeme, je

             možné ďalej pochovávanie iným spôsobom, ak príslušný orgán štátnej správ, ktorý

             pochovávanie zakázal, s navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasí.

  

 

§ 13

Dĺžka tlecej doby

 

1.  Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobe je 10 rokov od pochovania.

 

2.  Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobke je 20 rokov od pochovania.

 

3.  Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí  tejto tlecej doby zotleté, tlecia doba sa  

     primerane predĺži podľa výsledkov hydrogeologického prieskumu.

 

 

§ 14

Spôsob nakladania s odpadmi

 

1. Nájomníci hrobového miesta a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobového miesta

    do zberných nádob na to určených na pohrebisku.

 

2. Je zakázané spaľovať odpad na pohrebisku.

 

3.  Stavebník je povinný stavebný odpad na vlastné náklady odviesť z pohrebiska.

 

4.  Prevádzkovateľ zabezpečuje na zber odpadu z pohrebiska zberné nádoby, ktoré

     vyváža podľa potreby.

 

 

 

                                                                       § 15

Práce na pohrebisku

 

1.  Vykonávať výkopové práce, stavebné úpravy hrobových miest, osádzanie

      lavičiek, vysádzať stromy a kry, zasahovať do jestvujúcej zelene je možné iba so

      súhlasom prevádzkovateľa. Výrub drevín povoľuje obecný úrad Jacovce.

 

2.  Na stavebné úpravy hrobových miest nie je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie

     podľa osobitného predpisu. Na ich vybudovanie je potrebný súhlas prevádzkovateľa.

 

3.  Jednoduché práce potrebné na udržiavanie hrobového miesta môže nájomca hrobového

     miesta vykonávať bez súhlasu prevádzkovateľa.

 

4.  Rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu:

                                     Jednohrob :   110 x 245 cm

                                     Dvojhrob   :  210 x 245 cm

                                     Trojhrob    :  310 x 245 cm

                                     Detský hrob ( dieťa do 6 rokov):  80x140 cm

                                     Detský hrob ( dieťa do 14 rokov): 90x200 cm

5.  Uličky medzi hrobovými miestami musia byť priechodné, najmenej 30 cm široké.

 

6.  Predné a zadné hrany rámov hrobových miest musia byť v jednej priamke.

 

7.  Pri svahovitom teréne musí byť stavba rovnomerne odstupňovaná.

 

8.  Bez súhlasu prevádzkovateľa nie je možné odpredávať, odstraňovať vybudované stavby

     a ani iným spôsobom vykonávať zmeny.

 

 

§ 16

Podmienky vstupu pohrebnej služby na pohrebisko

 

1.  Prevádzkovateľ je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup  

     na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého

     s obstarávateľom pohrebu za nasledovných podmienok:

     a)  prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný riadiť sa Prevádzkovým poriadkom

           pohrebiska a vykonávať  pohrebné služby na pohrebisku, len so súhlasom

           prevádzkovateľa,

     b)  prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný s prevádzkovateľom uzatvoriť zmluvu

          o spolupráci (príloha č.4 tohto VZN) a doložiť oprávnenie na vykonávanie pohrebných

          služieb podľa zákona č.131/2010 o pohrebníctve.

     c)  prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi dátum a čas

           obradu pochovávania podľa dohody s obstarávateľom pohrebu,

     d)   prevádzkovateľ určí miesto pre výkop hrobového miesta,

     e)  pracovníci pohrebnej služby musia byť počas smútočného obradu upravení, sú povinní

          sa zdržať v styku s pozostalými necitlivého správania a svojim oblečením

          a vystupovaním zachovať dôstojnosť pietneho aktu,

     f)  prevádzkovateľ má nárok na úhradu nákladov za služby poskytované

          prevádzkovateľovi pohrebnej služby na pohrebisku podľa § 31 ods. 7 zákona.

 

 

 

§ 17

Dozor         

 

1.  Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto Prevádzkového poriadku vykonávajú:

     a)  prevádzkovateľ, 

     b)  hlavný kontrolór obce Krtovce,                                                                

     b)  poverení zamestnanci obecného úradu,

     c)  poslanci Obecného zastupiteľstva  v Krtovciach  v rozsahu svojich právomocí daných

          zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov § 25 ods. 3

          pism. d) a e),

     d)  Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Topoľčanoch.

 

 

§ 18

Priestupky

 

1.   Priestupku sa dopustí ten, kto

      a) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú   

          povinnosti nájomcu hrobového miesta podľa § 24 písm. a) zákona,

      b) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa § 24 písm. b) zákona,

      c) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa § 24 ods. c)

          zákona,

      d) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú  

         potrebné na vedenie evidencie podľa § 24 písm. d) zákona,

      e) neudržiava poriadok na pohrebisku podľa § 24 písm. e)  zákona,

      f) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú

         povinností  návštevníkov podľa § 25 písm. a) zákona,

      g) nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa § 25 písm. b)  zákona.

 

2.   Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 663 eur. Pri ukladaní pokuty sa   

      prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

 

3.  Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur.

 

4.  Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

     (zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).

 

5.  Priestupky podľa odseku 1  prejednáva a sankcie za ne ukladá obec Krtovce. Výnos

     z pokút je  príjmom rozpočtu obce Krtovce.

 

 

 

§ 19

Cenník služieb

 

1.  Prevádzkovateľ je povinný vydať cenník služieb a vyvesiť ho na úradnej tabuli      

     prístupnej verejnosti v areáli pohrebiska.

 

2.  Cenník služieb tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.

 

 

 

§ 20

Ochrana osobných údajov   

 

1.  Prevádzkovateľ pri spracúvaní a uchovávaní osobných údajov je povinný dodržiavať

     zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších  predpisov.                                                                           

 

 

 

§ 21

Záverečné ustanovenie

 

1.  Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí, aby bol Prevádzkový poriadok verejne prístupný  na 

     mieste obvyklom na pohrebisku.

 

2.  Prevádzkový poriadok bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Krtovciach 

     dňa 14.12. 2011, uznesenie č. 9/2011  bod 2, písm. c./  a VZN   č. 1/ 2011  a nadobúda

     činnosť po uplynutí 15 dní od jeho zverejnenia  na  úradnej tabuli.

 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Prevádzkového poriadku sa ruší VZN – prevádzkový

    poriadok pohrebiska zo dňa 12.12.2003.  

   

4.  Pokiaľ tento Prevádzkový poriadok neupravuje niektoré právne vzťahy na pohrebisku,

     bude sa v prípade ich vzniku postupovať v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z.  

     o pohrebníctve.

 

 

 

 

 

V Krtovciach ,   dňa  14.12. 2011

 

 

 

 

                                                                                             Juraj Oravec

                                                                                               starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Návrh VZN vyvesený  :  30.11. 2011

Návrh VZN zvesený    :   14.12. 2011

 

 

 

Vyvesené  po schválení  v OcZ:  15.12. 2011

Zvesené  po schválení    v OcZ:   31.12.2011   

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1

 

                                      Cenník    služieb

 

 

 

  1. Nájom  domu smútku vrátane použitia chladiaceho zariadenia  k výkonu pietneho

      aktu :                                                                          5,00  €                                                                        

 

 

2.  Nájom za hrobové miesta :

       a) prvé a ďalšie prenajatie hrobového miesta pre dospelú osobu na 

           dobu 10 rokov :  

-         jednohrob                                  10,00 €    (1,00 €/rok)

-         dvojhrob                                    20,00 €    (2,00 €/rok)

-         trojhrob                                     30,00 €    (3,00 €/rok)

-         štvorhrob                                   40,00 €    (4,00 €/rok)

 

   

       b) prvé a ďalšie prenajatie hrobového miesta pre dieťa   /detský hrob/ na

           dobu 10 rokov                                                       5,00  €   (0,50€/rok)

 

 

4.  Od platenia nájmu za hrobové miesto  sú oslobodené  hroby

       a)  ktoré sú v správe obce Krtovce

       

        

 

 

 

V Krtovciach ,  dňa 14.12. 2011

 

 

 

 

                                                                             Juraj Oravec

                                                                                starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2

 

 

 

Nájomná  zmluva č.  .............

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 663 a nasl. Obč. zák.

v súčinnosti s ustanovením § 24, zák. č. 470/2005 Z.z.

 

Článok 1

Zmluvné strany

Prenajímateľ:          Obec Krtovce

                                 sídlo Obecný úrad č.  2, 956 03

                                 zastúpená starostom obce : Jurajom Oravcom

                                 IČO:00310611

                                 DIČ: 2021315439

                                 Bankové spojenie: 11428 192/0200, VÚB, a.s., Topoľčany

                                 (ďalej „prenajímateľ)

 

Nájomca:                  Priezvisko a meno: ........................................

                                   Dátum narodenia: ..........................................

                                   Adresa:............................................................

                                  (ďalej len nájomca)

 

Článok 2

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je nájom hrobového miesta na cintoríne v obci Krtovce, ktorého

      správcom je prenajímateľ, pre:

      Priezvisko a meno: ........................................................

      Rodné priezvisko:  ........................................................

      Dátum a miesto narodenia: .............................................

      Dátum úmrtia: ................................................................

      Dátum uloženia: .............................................................

      Rodné číslo: ...................................................................

2.2 Hrobové miesto sa nachádza na miestnom cintoríne v Krtovciach :

      Sekcia: ...............      Číslo hrobového miesta ................      Druh hrobového miesta:  

       ......................

 

Článok 3

Účel nájmu

Účelom nájmu je uloženie ľudských pozostatkov, resp. ostatkov do hrobového miesta.

 

Článok 4

Doba nájmu

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s tým, že nesmie byť žiadnym z účastníkov

vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby, okrem prípadov, ktoré výslovne povoľuje citovaný zákon o pohrebníctve.

 

Článok 5

Nájomné a jeho splatnosť

5.1 Za nájom hrobového miesta uhradí nájomca prenajímateľovi nájomné vo výške ...... €, na dobu nájmu 10 (desať) rokov

5.2.  Nájomné sa uhrádza:

 a) prvé nájomné na dobu minimálnej tlecej doby, t.j. 10 rokov,

 b) na ďalšie obdobie podľa vzájomnej dohody zmluvných strán.

5.3. Nájomné sa uhrádza do pokladne obce Krtovce, alebo na jej účet uvedený v čl. 1 zmluvy.

5.4. Výška nájomného       a cena za služby    spojené s nájmom  hrobového        miesta za predplatené     obdobie sa    môže meniť jednostranne, zo strany prenajímateľa, ak dôjde k zmenám sadzieb   v cenníku schváleného OZ Krtovce. V takom prípade je nájomca povinný doplatiť rozdiel medzi     výškou  nájomného  a  ceny za  služby  spojené s nájmom, zaplatenou podľa pôvodného cenníka     prenajímateľa a výškou nájomného a ceny za služby spojené, s nájmom podľa nového cenníka  prenajímateľa, toto za obdobie odo dňa platnosti nového cenníka prenajímateľa do konca  predplateného obdobia.

5.5. V  prípade,   ak  uplynie   doba,  na  ktorú  bolo nájomné a cena za služby spojené s nájmom      hrobového miesta zaplatené, tak  pre ďalšie       obdobie    sa nájomné a cena za služby spojené      s nájmom hrobového miesta určí podľa cenníka prenajímateľa, ktorý bude platný ku dňu prijatia  platby na ďalšie predplácané obdobie.

5.6. Pri  ukladaní  ľudských    pozostatkov    do zeme    v  rakve  sú  nájomné    a  cena  za  služby   spojené  s nájmom hrobového miesta splatené vopred na celú tleciu dobu na pohrebisku.

5.7. Nájomca    je  povinný   pred uplynutím  predplateného obdobia  nájomné a cenu za služby spojené  s  nájmom hrobového miesta opätovne zaplatiť na ďalšie obdobie.

 

Článok 6

Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1. Prenajímateľ je povinný:

6.1.1 - počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu

6.1.2 - zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné

      bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska

6.1.3 - písomne informovať nájomcu o pripravovaných alebo už uskutočnených zásahoch

      na pohrebnom mieste

6.1.4 - zachovať platnosť zmluvy až do doby uplynutia minimálnej tlecej doby na pohrebisku

6.1.5 - písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné

      zaplatené.

6.2 Nájomca je povinný:

6.2.1 - zaplatiť nájomné za dohodnutú dobu

6.2.2 - zabezpečiť na vlastné náklady náležitú údržbu hrobového miesta a jeho najbližšieho

        okolia

6.2.3 - nevykonávať bez súhlasu prevádzkovateľa žiadne úpravy hrobu a jeho okolia, najmä

      nesmie bez povolenia prenajímateľa - betónovať ohrady hrobu, ukladať dlažbu okolo

      hrobu, betónovať chodníky, ani vysádzať stromy a kríky, umiestňovať tu lavičky  a pod.)

6.2.4 - dodržať zákaz odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety

6.2.5 - oznámiť prenajímateľovi všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie

       hrobových miest

6.2.6 - uložiť urny do už existujúceho hrobového miesta, len so súhlasom prevádzkovateľa

            pohrebiska

6.2.7 - vziať na vedomie, že pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na 

         uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto majú dedičia, ak je dedičov viac,

         ten z dedičov, ktorý  sa prihlási ako prvý.

 

Článok 7

Skončenie nájmu

7.1 Nájomný vzťah sa môže skončiť:

    a)  písomnou dohodou zmluvných strán

    b)  písomnou výpoveďou v súlade s platným zákonom o pohrebníctve                                                        

7.2 Prenajímateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak:

    a)  závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na

        ďalšiu dobu,

    b)  sa pohrebisko zruší

    c)  nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta

7.3. Prenajímateľ je povinný písomne upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy a výpoveď

     doručiť najmenej 3 mesiace pred dňom

      a)  keď sa má hrobové miesto zrušiť

      b)  keď uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.

7.4. Prenajímateľ a nájomca sa výslovne dohodli, že prenajímateľ môže nájomcu, ktorý je známy,

       upozorniť na vypovedanie nájomnej zmluvy písomne, ak si nájomca výpoveď neprevezme

       alebo bude vypovedanie nedoručiteľné, bude výpoveď považovaná za doručenú dňom jej

       uloženia na pošte. Ak nájomca nie je známy, prenajímateľ uverejní výpoveď na mieste

       obvyklom na pohrebisku – vývesnej tabuli na cintoríne, s odkazom na  príslušenstve

       prenajatého hrobového miesta (ak nie je príslušenstvo, tak na tabuľke na hrobe). Prenajímateľ o

       tomto zabezpečí obrazovú dokumentáciu.

7.5. Počas plynutia výpovednej lehoty je nájomca povinný odstrániť aj príslušenstvo z hrobu,

     v opačnom prípade po uplynutí výpovednej lehoty toto príslušenstvo prevádzkovateľ predá

     na  dražbe.

 

Článok 8

Záverečné ustanovenia

8.1 Zmluvné strany sa dohodli len na písomných zmenách tejto zmluvy, a to formou dodatku.

8.2 Zmluva v neupravených otázkach sa riadi príslušnými právnymi predpismi SR.

8.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvných strán a účinnosť až uhradením

    nájmu za hrobové miesto nájomcom.

8.4 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, oboznámili sa s jej obsahom, porozumeli jej obsahu

    a prehlasujú, že zmluva je prejavom ich slobodnej, vážnej a ničím neobmedzenej vôle, na

    znak čoho ju podpisujú.

8.5 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú aj na

    právnych nástupcov. V prípade zániku prenajímateľa bez právneho nástupcu prechádzajú

    práva a povinnosti z tejto zmluvy na obec Krtovce

8.6 Zmluva je napísaná v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po

    jednom vyhotovení.

 

    V Krtovciach , dňa ......................................

 

 

 

.................................................                                                   ..............................................

      za prenajímateľa                                                                                               nájomca

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 3                                                                                   

                                               Z M L U V A   č.      

 

uzavretá na služby spojené s uskutočnením pohrebu podľa VZN  Obce Krtovce  č. 1/2011 zo dňa    2011

 

Obec  Krtovce  ako  prevádzkovateľ  pohrebiska   v Krtovciach   a

 

                                                                                                                                         .......................................................................................................................................................................................................      ...............................................................................................

                         / Meno a priezvisko /                                                                                   / RČ /

 

 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                     / Adresa trvalého pobytu /

 

ako  obstarávateľ  pohrebu  uzatvárajú  nasledovnú  zmluvu:

 

1.  Uvedený obstarávateľ pohrebu zosnulého:

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

................................................................................................................................................................................................       ...........................................................................................

                                 / Meno a priezvisko /                                                                          / RČ /

                      

                    .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                          / Adresa trvalého pobytu /

 

                                                                                                             .................................................................................................................................................            .................................................................................................................................................            

                      / Dátum a miesto narodenia /                                                    / Dátum a miesto úmrtia /

 

  Objednáva  u  Obce Krtovce

 

-          použitie chladiaceho  zariadenia v dome smútku,

-          použitie obradnej miestnosti v dome smútku k vykonaniu pietneho aktu zosnulého  

        na deň   ............................... ........................ hod.,

   -      prenájom  hrobového miesta  na pochovanie    číslo ......................... hĺbka  ..................... m.

 

2.  Za uvedené služby sa uhradí poplatok stanovený v prílohe č.1  VZN Obce Krtovce   č. 1/2011

     zo dňa     2011.

 

3.  Zabezpečenie pohrebných služieb súvisiacich s pochovávaním zosnulého  bude realizované prostredníctvom 

     prevádzkovateľa   pohrebnej služby    .................................................................................................................                                                                                                                 

     podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom  pohrebu v súlade § 17 ods. 6 zákona  č. 131/2010  

     o pohrebníctve .

 

 4. Cena za služby:      -  Použitie chladiaceho zariadenia               -             0,00  €        

                             -  Použitie obradnej miestnosti                     -             0,00  €

                             ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                             -   Spolu za  služby                                                           -            0, 00  €        

                                 

5. Obstarávateľ pohrebu a Obec  Krtovce  sa zaväzujú riadiť podľa platného VZN  obce Krtovce  č. 1/2011

    zo dňa

6. Obstarávateľ pohrebu súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely hrobovej evidencie od podpisu tejto 

    zmluvy do doby trvania hrobovej evidencie .

7. Zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach. 2x pre Obec Krtovce  a 1x pre obstarávateľa.

V Krtovciach ,  dňa ..........................

   

 

.........................................................                                          .....................................................    

            Obstarávateľ pohrebu                                                                       obec Krtovce

 

Príloha č. 4                                                                                

Zmluva o spolupráci

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

 

 

medzi:

 

Obec Krtovce

V zastúpení : štatutárny zástupca Juraj Oravec

IČO: 00 310 611

 (ďalej ako „prevádzkovateľ pohrebiska“)

 

a

 

 

 (ďalej ako „prevádzkovateľ pohrebnej služby“)

 

 

 

Článok 1

 

     Prevádzkovateľom  pohrebiska v obci Krtovce  je obec Krtovce.

     Prevádzkovateľ pohrebnej služby je subjekt oprávnený na podnikanie v oblasti pohrebníctva a prehlasuje, že na prevádzkovanie pohrebnej služby spĺňa všetky predpoklady ustanovené v §8 a §26 zák. č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a platnými právnymi predpismi.

     Prevádzkovateľ pohrebiska a prevádzkovateľ pohrebnej služby sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy, ktorou upravujú vzájomné práva a povinnosti v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

 

 

Článok 2

 

2.1  Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkovateľ pohrebiska bude po dobu účinnosti tejto zmluvy nasledovné činnosti zabezpečovať prostredníctvom prevádzkovateľa pohrebnej služby:

a)      vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,

b)      vykonávanie exhumácie.

 

2.2  Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa zaväzuje činnosti uvedené v čl. 2.1 písm. a) až b) uskutočňovať s odbornou starostlivosťou. Úhrady za tieto činnosti budú uhrádzané obstarávateľom pohrebu, na základe zmluvy uzatvorenej medzi obstarávateľom pohrebu a prevádzkovateľom pohrebnej služby.

 

  Článok 3

 

3.1 Prevádzkovateľ pohrebiska sa zaväzuje poskytnúť prevádzkovateľovi pohrebnej služby              potrebnú súčinnosť na výkon činností prevádzkovateľa pohrebnej služby uvedených v čl. 2.1 písm. a) až b)

3.2 Prevádzkovateľ pohrebiska sa zaväzuje umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby užívanie domu smútku nachádzajúceho sa na území pohrebiska na nevyhnutný čas v súvislosti s vykonaním pohrebu.

3.3 Prevádzkovateľ pohrebiska sa zaväzuje umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním.

 

Článok 4

 

4.1 Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti uvedené v zákone č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve  a VZN č. 1/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Krtovce , ktorý je umiestnený na Obecnom úrade v Krtovcich a tvorí prílohu tejto zmluvy.

4.2 Prevádzkovateľ pohrebnej služby je oprávnený vykonávať činnosti uvedené v čl. 2.1 písm. a) a b)  v rámci prevádzkovej doby určenej prevádzkovateľom pohrebiska

      v § 9  VZN č. 1/2011 Prevádzkového poriadku pohrebiska obce Krtovce,  mimo prevádzkovej doby len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.

4.3 Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa zaväzuje zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu.

4.4 Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa zaväzuje uskutočňovať činnosti uvedené v čl. 2.1 písm. a) a b) v súlade so spôsobom ukladania ľudských pozostatkov podľa § 19 zákona

      č. 131/2010 Z.z. a plánom hrobových  miest, ktorý sa nachádza u prevádzkovateľa pohrebiska v elektronickej podobe.

4.5 Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný dodržiavať ust. §19 zákona č. 131/2010 Z.z. pri výkope hrobu a ukladaní ľudských pozostatkov do hrobu.

 

 

Článok 5

 

5.1 Každý z účastníkov tejto zmluvy zodpovedá za porušenie povinnosti pri činnosti, ktorú  

       v zmysle tejto zmluvy vykonáva.

 

 

Článok 6

 

6.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, počnúc dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

6.2 Túto zmluvu je možné ukončiť len písomnou dohodou oboch zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou niektorej zo zmluvných strán. Výpovedná doba je 6 mesiacov a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

 

Článok 7

 

 

7.1 Táto zmluva platí iba v prípade, že obstarávateľ pohrebu bude mať uzatvorenú zmluvu na zabezpečenie pohrebných služieb s prevádzkovateľom pohrebnej služby.

7.2 Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený uzatvoriť zmluvu s rovnakým alebo podobným predmetom aj s inými prevádzkovateľmi pohrebnej služby.

7.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka (v znení neskorších predpisov) a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

7.4 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť iba formou písomných dodatkov, na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva neurčuje inak.

7.5 Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každý z účastníkov obdrží po jednom vyhotovení.

7.6 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto obsahuje ich pravú, vážnu a slobodnú vôľu a nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, na znak súhlasu zmluvu potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

 

 

 

V Krtovciach , dňa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________                                               ____________________________

Prevádzkovateľ pohrebiska                                                   Prevádzkovateľ pohrebnej služby